0%

BTA GRUBU ŞİRKETLERİ MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

KVKK Açık Rıza Onay Formu
Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği
Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı

BTA Grubu Şirketleri olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

BTA Grubu Şirketleri

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş., BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., BS Kahve Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş., UTB Lokum ve Şekerleme Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasfiye Halinde BTA ERUS Yiyecek İçecek Hizmetleri İnşaat ve Ticaret A.Ş., UTB Gıda Satış Pazarlama A.Ş., BTA Tedarik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ve BTA Uluslararası Yiyecek İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle tüm şirketler “BTA Grubu Şirketleri” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) size ait her türlü kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. BTA Grubu Şirketleri, KVK Kanunu yürürlüğünün çok öncesinde başlanan ve sürdürülmekte olan çalışmalarla, KVK Kanunu’na uyum için gerekliliklerin lâyıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme yönetmeliği oluşturulmasını hedeflemekte ve kişisel verilerinizi BTA Grubu Şirketleri tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

BTA Grubu Şirketleri olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

BTA Grubu Şirketleri tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, BTA Grubu Şirketleri’nin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. BTA Grubu Şirketleri tarafından KVK Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin BTA Grubu Şirketlerimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.bta.com.tr internet adresinden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği’nden ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, BTA Grubu Şirketlerine, hissedarımız TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Yurt dışına Veri Aktarımı

BTA Grubu Şirketlerimiz tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4(2). maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla BTA Grubu Şirketlerimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle ilgili BTA Grubu Şirketlerinden birine iletmeniz durumunda ilgili şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BTA Grubu Şirketlerine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak BTA Grubu Şirketlerimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.bta.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Cendere Caddesi, No:109L 2C Blok Kat: 2 34485 Sarıyer İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Beyanı 01.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.